EU porušuje politické úmluvy a hraje si se záchranou planety

6. 12. 2018 0:08:49
EU porušuje politické úmluvy. Podminovává skrze Evropu záchranu planety a kličkuje jako prolhaný had beroucí si za rukojmí ekologii podobně jako i„zelené“ strany.

Ekologická ohrožení, se stejně jako terorismus, stala mocenskou pákou pro manipulaci a omezování svobod. V obou případech je jejich vliv uměle posilován a upřímná starost o ně, je stejně falešná jako boj o sociální spravedlnost žido-bolševickými komisaři v revolučním Rusku. Kdybyste stejně jako já snili o tom, že lidé budou žít v harmonii s přírodou, bylo by vám jasné, že politické kroky na tváři světa, jednotlivého státu či kontinentu by musely být jiné než ty, které inscenuje OSN a EU deklarující, že v této harmonii budou lidé žít již v roce 2050.
Základní deklarované cíle jsou ovšem korektní. Politickým cílem OSN bylo do roku 2010 snížit rozsah a rychlost úbytku biologické rozmanitosti. Tyto snahy pokračují schválením strategického plánu pro biodiverzitu do roku 2020 konferencí Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) v Aiči. Smluvní státy na sebe převzaly odpovídající závazky a do své činnosti je začlenila i Evropská unie (EC 2011). Je ilustrativní zmínit některé z těchto cílů:
a)zvýšit rozlohu chráněných území
b) snížit na nejnižší možnou míru rychlost a rozsah úbytku všech přírodních biotopů včetně lesů a významně omezit jejich poškozování
c) snížit znečišťování prostředí na úroveň, která nepoškozuje fungování ekosystémů a biologickou rozmanitost
d) odstranit podpory a dotace poškozující biologickou rozmanitost
Evropa má ochranu přírody na jedné z nejvyšších úrovni. Po dvou tisících letech křesťanská kultura, jako živý celek se svými vyjímečnými předpoklady, pochopila nutnost opětovného návratu k přírodě a její populační nárůst začal stagnovat. Právě to je první a nejvýznamnější krok k záchraně přírody, planety a nás samotných. Robotická revoluce, nápaditost a bohatství Evropy jsou schopné tento krok realizovat a být příkladem ( pracovním vzorem) záchrany a šťastného zdraví pro celý zbytek světa.
V České republice odhaduje za posledních 30 let M. Kyncl úbytek českého obyvatelstva na půl milionu, který přesahuje množství obětí druhé světové války. Bezpochyby se zde podepisuje i polistopadový vývoj na absenci motivace mladých lidí mít děti, ale stále je tu i nezdegenerovaná tendence vnímat vazby k přirozenému prostředí, která v mentalitě jižních ras,, bezbranně podléhajících domestikaci a falešným náboženstvím s následkem přemnožování, chybí. Bílá kultura, která kromě křesťanství začíná zpětně čerpat i ze svých původních kořenů v hinduismu, si začíná uvědomovat hojivý význam momentálního životního prožitku na úkor snahy o sociální a materiální zakotvení, které by mohlo někdy v budoucnu jejich prožitky zabezpečovat.
Regulační potenciál Evropy, který je drahocenným výsledkem (x)tisíciletého vývoje však přichází naprosto vniveč, pakliže si důraznou imigrační politikou neudržujeme svůj prostor čistý a volný. Jedině v takovém prostoru jsou možné dohody, sdílení hodnot a precizní spolupráce. Nesmlouvavost, na které bychom měli trvat, není jen vyjádřením práva (svůj prostor vlastníme nejenom ekonomicky, kulturně, teritoriálně ale i biologicky. Tomuto prostředí jsme přizpůsobeni jako rasa a pro naší biologickou, emoční, estetickou atd. rovnováhu je vlastnictví našeho specifického prostředí rozhodující, stejně jako bambusový háj pro pandu velkou). Logicky tím však vyjadřujeme i odpovědnost k celé planetě a k pokračování jejího života. Bojím se však, že v podpoře těchto samozřejmostí nám státně-politická struktura nepomůže, ani její/naše instituce jako je třeba enviromentální právní klinika Univerzity Palackého, jejíž název je, jakoby pro výsměch, vykonstruován s dojemnou, leč pro nás neplodnou naléhavostí.
O co se tedy snaží EU, která v bodě d) z Aiči neodstraňuje dotace neziskovkám provádějících imigraci jižních ras na naše území, ale právě naopak? O likvidaci celého ekologického areálu Evropy, nejnadějnějšího z hlediska ochrany přírody a o vyhubení resp. vyplemenění naší biologické entity, která má pro tuto ochranu zásadní přínos. Lži a manipulace jsou o to snažší uvědomíme-li si, že největší hlasovací blok v OSN je Organizace islámské spolupráce.
Zpráva OSN z ledna 2000 s názvem:„Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“ uvádí, že Evropa bude v roce 2025 potřebovat 159 milionů imigrantů. S drzostí ale roste chuť. V roce 2007 si se zločinně chladnokrevným předstihem nechala Evropská komise vypracovat „Studii o proveditelnosti přemístění žadatelů o mezinárodní ochranu”. Zde už se tvrdí, že Evropa je schopna pojmout až 38 miliard běženců – sama ČR 68 milionů a Slovensko až 43 milionů. Teprve nyní tuto studii objevila a zveřejnila německá AfD, aby snad trochu zmrazila idiotské a arogantní úsměvy na adresu konspiračních teorií. Je to jakási nevkusná reality show likvidační výměny obyvatelstva spolu s nevyhnutelnou likvidací životního prostředí. Příslušníci paté kolony a nekompetentní politici u nás, například Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) si ale ve své „ nenápadné“ kolaboraci dovolují tvrdit, že pokud nebude mít Evropa dost svých dětí, je naše civilizace stejně odsouzena k zániku. Tyto slabomyslné loutky přehlížejí dokonce fakta o tom, že i naše zredukovaná existence se dostává na hranu únosnosti. Že začínají být limitované zásoby podzemní vody, zemědělská výroba a že imigrační zátěž by znamenala, že nezbude nic pro nikoho.
Jak je ale zřejmé, iniciativa EU predátorů zahrnuje i alternativní řešení např.válečné přípravy proti Rusku a ty by mohly být konečným řešením všech našich problémů. Rozhodně to jsou problémy, které musí řešit i predátoři a zločinci. D. Estulin popisuje nadnárodní organizace zastoupené skupinou Bilderberg (ve které se angažuje další zastánce migrace Schwanzenberg), které kontrolují planetární politiku a také omezené zdroje, kterých je i podle nich pro přemnožené lidstvo málo. Tvrdí, že hospodářský růst kopíruje růst populační. Řízený hospodářský kolaps z r. 1345 následovaly epidemie a úbytek evropské populace. Dnes je Evropa ještě nebezpečnější, protože se stala epicentrem ekonomie a rozvoje a každý její vynález ovlivňuje celý svět. A chcete-li omezit celý svět, musíte zničit epicentrum. Je pravda, že potravinová a hospodářská pomoc či nové zemědělské postupy proudí právě z Evropy a země třetího světa na to reagují bezstarostným a nezodpovědným populačním nárůstem příslušející jižnímu naturelu „r“ strategů, jejichž rasy nebyli lovci jako my, ale sběrači. Ekonomické bohatství, s nímž by Evropa mohla řešit revoluci harmonie, která svým významem dnes převyšuje revoluci vědeckotechnickou, a to svými vlastními humánními způsoby, však mizí v rozvojových zemích a v podpoře migrace, kterou řídí naši predátoři. V roce 2016 platila EU 60% celosvětové rozvojové pomoci. A nároky stále rostou. Těmto zásahům se lze bránit ochranou národních států, ale nehumánní a sobecká řešení dávají přednost smrtelné jistotě společného kotle, který lemují vizionáři zla.
Jedním takovým byl Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi, po kterém je pojmenována cena, která od roku 2010 slavnostně „visí“ na kreaturním povrchu neomarxistů Merkelové či Junckera“. Kalergi, kterého je třeba si stále připomínat tvrdil, že: „Člověk budoucnosti bude míšenec. Současné rasy a třídy postupně vymizí v důsledku zániku prostoru, času a předsudků. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, která se bude podobat starověkým Egypťanům, nahradí rozmanitost národů a jednotlivců.“ Tato pomatená idea má však samozřejmě sloužit jiným, než míšencům bez předsudků.
Záludné pokrytectví, které se snaží zlikvidovat bílou Evropu využívá po svém rozeklaném způsobu i ochranu životního prostředí. Mašinerie ekologické manipulace se rozjela v roce 2015 a začala produkovat střelné produkty prozrazující načasování. 1. Pařížská klimatická dohoda, usilující o zvýšení hodpodářského rozvoje v rozvojových zemích a o snížení v EU a USA. Rozvojové země tedy dostávají nesmyslné pobídky ke zvyšování těžby uhlí a stavbě spaloven. A to, co s velkými hospodářskými ztrátami musí ušetřit EU či USA vynuluje taková Čína během několika týdnů. 2.Agenda 2030, kterou s jejími blábolivými sliby garantuje Brusel požaduje, aby EU dosáhla nulové emise skleníkových plynů. 40% emisí prý produkuje vytápění domů. Je nasnadě, že ta část lidstva, která žije v temperátním zemském pásmu musí pro své přežití prostě produkovat více emisí. Avšak namísto coby globální plánování o udržitelné rovnováze spokojeně akceptovalo pokles bílého obyvatelstva, najednou tvrdí, že obyvatelstva je málo a je nutné ho doplnit. Tím samozřejmě zvýší i emise, snad i proto, že podvod nemá možnost udržet si logickou linii, i když se o to bude do poslední chvíle snažit. A může být velmi efektivní. V tomto bodě jsou totiž naši predátoři připraveni pohotově tvrdit, že je nutné postavit jiné, úsporné domy a přinutit nás dokonale srovnat se zemí naší dosavadní kulturu tak, aby v nastálém chaosu postavili také svou vytouženou masu zhybridizovaných a snadno ovladatelných chimér. Tento "pokrokový futurismus" je samozřejmě lemovaný dalšími vizionáři globalismu a sionismu např. Thomasem Barnettem, poradcem bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda. Prohlásil, že: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světle hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“ Agenda 2030 se tedy snaží zavádět migraci po celém světě a tvrdit, že reaguje na nečekanou situaci s humánním uvědoměním, které v ní celou dobu dřímalo.
Konečně migraci Agenda 2030 označuje za zdroj rozvoje. Pomíjí, že nárůst populace v Evropě a s ní rozvoj stavebnictví a investování v Africe, které tento rozvoj představují, budou mít pro ekologii planety další následky. Je to při tom právě ekologie, kterou se tak falešně a neobratně ohánějí při prosazování islámské okupace Evropy. Zelení a jejich pirátští kamarádi, kteří jsou filiálkami svých nadnárodních organizací, nejen mlčí, ale i oni podporují migraci a bez ostychu blba před sebe nastavují ekologická témata.
Této neobratné, ale dobře organizované drzosti nedosahovalo ani hitlerovské Německo, pouze sionistická základna VŘSR, která tu operuje i dnes.. Pokrytectví neomarxistických komisařů EU je stejné jako u marxistických komisařů revolučního Ruska. Je jasné, že těmto robotickým řadám komisařů, vycházejících z lůna sionistické internacionály, se musíme postavit!

Autor: Tomas Hajek | čtvrtek 6.12.2018 0:08 | karma článku: 21.35 | přečteno: 471x

Další články blogera

Tomas Hajek

Osvojení dětí homosexuály, evoluce a papežové

Osvojení dětí homosexuály, evoluce a psychotronici. Štrasburské memorandum, vzdoropapež Anaklét II, Karel Marx a papež František.

18.2.2018 v 23:30 | Karma článku: 11.52 | Přečteno: 422 | Diskuse

Tomas Hajek

Jsme rozdělení a na jak dlouho ?

Náprava našeho kolektivního pole podléhá procesní společenské evoluci. Kdo je to náš bližní a jaké jsou jeho obavy? Může být náš postoj falešný, anebo je to jen postoj sebevědomé síly, která by nás měla chránit ?

1.2.2018 v 21:45 | Karma článku: 5.09 | Přečteno: 341 | Diskuse

Tomas Hajek

Výzva pražským

Jaký mají mimopražští voliči pohled na pražské volební výsledky a jaký mají pražští voliči vztah a povinnosti k těm mimopražským.

26.1.2018 v 22:45 | Karma článku: 35.17 | Přečteno: 1149 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Jan Fikáček

Potřebujeme čas? A existuje vůbec?

Naprosto každý ví, že máme-li udat rychlost čehokoliv, třeba auta, musíme dělit dráhu, kterou ono auto ujelo, časem, za který tu dráhu urazilo. Vypadá to, že se při měření pohybu bez času neobejdeme. Chyba lávky.

17.12.2018 v 9:08 | Karma článku: 21.37 | Přečteno: 646 | Diskuse

Zdenek Slanina

Tři málo známá F z kalných vod provozu StB: Agenti F, fiktivní verbovky, falšování fondů

Řada pojednání o aktivitách StB jsou převyprávění informací, které byly zveřejněny už kolem r. 68. Vedle toho naopak existují témata co mainstream opomíjí. Tři z nich začínají na F: Agenti F, Fiktivní verbovky, Falšování financí.

17.12.2018 v 8:08 | Karma článku: 21.54 | Přečteno: 1385 |

Dana Tenzler

Adventní pokusy - lampička z mandarinky

O adventu nemusí hořet jen svíčky na věncích - hořet může v domácnosti ledacos. Můžete si zapálit také mandarinku nebo pomeranč. V blogu se dočtete, jak to udělat. (délka blogu 3 min.)

17.12.2018 v 8:00 | Karma článku: 19.20 | Přečteno: 322 | Diskuse

Jan Mestan

Konvekční proudění v analogovém přístupu - kterak plášťová konvekce nemůže hýbat deskami

Země je postupně chladnoucím tělesem. Oproti Slunci nedisponuje fúzním reaktorem ve svém nitru. Země umí vlastně jen chladnout - na jejím povrchu se už před miliony a miliardami lety vysrážela tuhá krusta.

14.12.2018 v 19:25 | Karma článku: 15.60 | Přečteno: 368 | Diskuse

Libor Čermák

Jak postavit vesmírný betlém?

Vesmír, jak známo, ukrývá objekty nejrůznějších tvarů. A teď si představme, že pokud některé z nich vybereme, dokážeme z nich vystavět celý vánoční betlém. Nevěříte? Vydejme se tedy spolu na vánoční cestu Mléčnou dráhou.

14.12.2018 v 10:49 | Karma článku: 7.61 | Přečteno: 171 |
Počet článků 4 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 595

Zoologický průvodce v Amazonii a autor naučně-populární knihy o evoluci: Transevoluce – scholastická evoluce druhů a člověka. 2016

Najdete na iDNES.cz